ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

ՀՀ Օրենքը հաշվապահական հաշվառման մասին
ՀՀ Օրենքը աուդիտորական գործունեության մասին
ՀՀ Օրենքը հաշվապահական հաշվառման եվ աուդիտորական գործունեության կարգավորման եվ հանրային վերահսկողության մասին
ՀՀ Հարկային Օրենսգիրք
Հաշվային պլան
ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ
Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հայեցակարգային հիմունքներ
Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ-ներ)
Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ
ՀՀ Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների համառոտ ուղեցույցները հաստատելու մասին հրաման
ՀՀՄՍ 1 Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում
ՀՀՄՍ 2 Պաշարներ
ՀՀՄՍ 7 Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին
ՀՀՄՍ 8 Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, փոփոխություններ հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ
ՀՀՄՍ 10 Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր
ՀՀՄՍ 12 Շահութահարկեր
ՀՀՄՍ 16 Հիմնական միջոցներ
ՀՀՄՍ 19 Աշխատակիցների հատուցումներ
ՀՀՄՍ 20 Պետական շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում
ՀՀՄՍ 21 Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները
ՀՀՄՍ 23 Փոխառության ծախսումներ
ՀՀՄՍ 24 Կապակցված կողմերի բացահայտումներ
ՀՀՄՍ 26 Թոշակային հատուցումների պլանների հաշվապահական հաշվառումը և հաշվետվությունները
ՀՀՄՍ 27 Առանձին ֆինանսական հաշվետվություններ
ՀՀՄՍ 28 Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում
ՀՀՄՍ 29 Ֆինանսական հաշվետվությունները գերսղաճային տնտեսություններում
ՀՀՄՍ 32 Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը
ՀՀՄՍ 33 Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահույթ
ՀՀՄՍ 34 Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ
ՀՀՄՍ 36 Ակտիվների արժեզրկում
ՀՀՄՍ 37 Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ
ՀՀՄՍ 38 Ոչ նյութական ակտիվներ
ՀՀՄՍ 39 Ֆինանսական գործիքներ. ճանաչումը և չափումը
ՀՀՄՍ 40 Ներդրումային գույք
ՀՀՄՍ 41 Գյուղատնտեսություն
Ֆինանսական հաշվետությունների մեկնաբանությունների միջազգային կոմիտեի (ՖՀՄՄԿ) կամ նախկին Մեկնաբանությունների մշտական կոմիտեի (ՄՄԿ)կողմից մշակված մեկնաբանություններ
ՖՀՄՍՄԿ Մ-1 Փոփոխություններ գոյություն ունեցող  ապագործարկման, վերականգնման և նմանատիպ գոյություն ունեցող պարտավորություններում
ՖՀՄՍՄԿ Մ-2 Կոոպերատիվ կազմակերպություններում անդամների բաժնեմասերը և նմանատիպ գործիքներ
ՖՀՄՍՄԿ Մ-5 Ապագործարկման, վերակառուցման և շրջակա միջավայրի վերականգնման ֆոնդերում մասնակցության իրավունքներ
ՖՀՄՍՄԿ Մ-6 Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների թափոնների կոնկրետ շուկայում մասնակցությունից առաջացող պարտավորություններ
ՖՀՄՍՄԿ Մ-7 Վերահաշվարկման մոտեցման կիրառումը` համաձայն ՀՀՄՍ 29-ի Ֆինանսական հաշվետվություները գերսղաճային տնտեսություններում
ՖՀՄՍՄԿ Մ-10 Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ և արժեզրկում
ՖՀՄՍՄԿ Մ-12 Ծառայության կոնցեսիայի համաձայնություններ
ՖՀՄՍՄԿ Մ-14 ՀՀՄՍ 19 - Սահմանված հատուցումների գծով ակտիվի սահմանափակումը, նվազագույն ֆինանսավորման պահանջները և դրանց փոխազդեցությունը
ՖՀՄՍՄԿ Մ-16 Արտերկրյա ստորաբաժանումում զուտ ներդրման հեջեր
ՖՀՄՍՄԿ Մ-17 Ոչ դրամական ակտիվների բաշխումը սեփականատերերին
ՖՀՄՍՄԿ Մ-19 Ֆինանսական պարտավորությունների մարումը բաժնային գործիքներով
ՖՀՄՍՄԿ Մ-20 Մակաբացման ծախսումները բաց հանքի արտադրական փուլում
ՖՀՄՍՄԿ Մ-21 Պարտադիր վճարներ 
ՖՀՄՍՄԿ Մ-22 Արտարժույթով գործառնություններ և կանխավճարներ
ՖՀՄՍՄԿ Մ-23 Շահութահարկի հաշվառման մոտեցման անորոշություն 
ՄՄԿ Մ-7 Անցումը եվրոյի
ՄՄԿ Մ-10 Պետական օգնություն՝ առանց գործառնական գործունեության հետ յուրահատուկ կապի
ՄՄԿ Մ-25 Շահութահարկեր. փոփոխություններ կազմակերպության կամ նրա բաժնետերերի հարկային կարգավիճակում
ՄՄԿ Մ-29 Ծառայության կոնցեսիայի համաձայնություններ. բացահայտում
ՄՄԿ Մ-32 Ոչ նյութական ակտիվներ. ինտերնետային կայքի ծախսումներ