ՀՏՀ

 • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

 • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

 • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
 • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Աուդիտը աուդիտի ենթարկվող անձի ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված տեղեկատվության անկախ ստուգումն է, որի արդյունքում տրամադրվում է աուդիտորական եզրակացություն: Առաջարկվող ծառայությունները`

 • Աուդիտ,
 • Աուդիտորական դիտարկում,
 • Համաձայնեցված ընթացակարգեր,
 • Կոմպիլիացիա:

Որ դեպքերում են իրականացվում

Պարտադիր աուդիտ`

 • Խոշոր կազմակերպություններ, որոնք հաշվետու տարվա վերջի դրությամբ գերազանցել են հետևյալ 3 ցուցանիշներից առնվազն 2-ը, հաշվեկշռի ընդհանուր գումարը՝ 10մլրդ ՀՀ դրամ, հասույթը՝ 20մլրդ ՀՀ դրամ, աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը՝ 250:
 • Միջին կազմակերպություններ, որոնք չեն հանդիսանում փոքր կամ միկրո կազմակերպություն և հաշվետու տարվա վերջի դրությամբ չեն գերազանցել  հետևյալ 3 ցուցանիշներից առնվազն 2-ը, հաշվեկշռի ընդհանուր գումարը՝ 10մլրդ ՀՀ դրամ, հասույթը՝ 20մլրդ ՀՀ դրամ, աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը՝ 250:
 • Հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող կազմակերպությունները,
 • Խումբը, որի մայր կազմակերպությունը հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող կազմակերպություն է, և խոշոր խմբերը,

 • Միջին խմբերը

Կամավոր աուդիտ`

 • Կազմակերպության սեփականատերերի նախաձեռնությամբ
 • Ներդրումային կամ վարկային ծրագրերի իրականացման դեպքում` ներդրողի (վարկատուի) պահանջով

Ինչու ԹՄ

 • Հսկայական փորձառություն 1997թ-ից սկսած,
 • Որակավորված, հեղինակավոր մասնագետներ,
 • Հաճախորդների մեծ բազա, այդ թվում տեղական խոշոր կազմակերպություններ, միջազգային կառույցներ ու կազմակերպություններ