Հարգելի այցելու

Բարի գալուստ մեր ինտերնետային կայք:
ԹՄ Աուդիտը Ձեզ է ներկայանում որպես աուդիտորական և խորհրդատվական ծառայությունների ոլորտում իր ուրույն տեղն ու դերակատարումն ունեցող, որդեգրած սկզբունքներով առաջնորդվող, փորձառու և հեղինակավոր մասնագետներով համալրված ընկերություն:
Համոզված եղեք, որ ի դեմս ԹՄ Աուդիտի, դուք կատարել եք ճիշտ ընտրություն:

Սկսնակ և գործող մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման գործընթացը` նորությունները տեղայնացնելու և լճացումից խուսափելու ամենարդյունավետ միջոցն է:

Առաջարկվող ծառայությունները`

 • Սկսնակ հաշվապահների ուսուցում,
 • ՖՀՄՍ-ների դասընթացներ

Որ դեպքերում են իրականացվում

 • Հաշվապահի կամ աուդիտորի "ճանապարհով" քայլելու նկատառումով,
 • Տեսական գիտելիքներ և գործնական փորձ ձեռք բերելու նպատակով,
 • Առկա գիտելիքները թարմացնելու և նորություններին իրազեկվելու նպատակով,
 • Մշտապես մասնագիտական լավ “մարզավիճակում” գտնվելու նպատակով:

Ինչու ԹՄ

 • Ուսուցողական մասնագիտացված կենտրոնի առկայություն,
 • Շրջանավարտների արձագանքներ,
 • Աչքի ընկած շրջանավարտներին աշխատանքով ապահովում,
 • Դասախոսությունների հսկայական փորձառություն
 • Մի քանի տասնյակ մասնագիտական գրքերի հեղինակում:

Բիզնեսի գրանցում և լուծարում, տնտեսական իրավունք և աշխատանքային հարաբերություններ, ֆինանսական կայունություն և իրացվելիություն. այս և նմանատիպ այլ դեպքերում խնդիրներին պետք է նայել մասնագետի աչքերով:

Առաջարկվող ծառայությունները`

 • Կազմակերպության գրանցում,
 • Լուծարային հաշվետվությունների կազմում և լուծարում,
 • Ակտիվների և պարտավորությունների, գույքագրում և գնահատում,
 • Աշխատանքային օրենսդրության և տնտեսական իրավունքի գծով խորհրդատվություն

Որ դեպքերում են իրականացվում

 • Կազմակերպությունը ստեղծելիս, լուծարելիս,
 • Ֆինանսական վիճակը գնահատելիս,
 • Աշխատանքային օրենսդրությանը և տնտեսական իրավունքին առնչվող խրթին հարցերում չկողմնորոշվելիս,
 • Նոր ձեռնարկումներ իրականացնելիս

Ինչու ԹՄ

 • Մեծ փորձառություն 2000թ-ից սկսած,
 • Որակավորված, հեղինակավոր մասնագետներ,
 • Հաճախորդների կայուն բազա:

ՀՀ հարկային համակարգը աչքի է ընկնում իր խրթինությամբ և փոփոխությունների նկատմամբ խիստ հակվածությամբ, ինչը բիզնեսի համար այս ոլորտը դարձնում է առավել ռիսկային, իսկ դրա կառավարումը` օրակարգային:

Առաջարկվող ծառայությունները`

 • Հարկային օրենսդրության վերաբերյալ խորհրդատվություն,
 • Հարկերի և այլ պարտադիր վճարների հաշվարկում, վճարումների և մնացորդների ստուգում, ճշգրտում, հաշվետվությունների (հաշվարկների) պատրաստում,
 • Առանձին գործարքների (պայմանագրերի) հարկային հետևանքների հաշվառում և արտացոլում հարկային հաշվետվություններում (հաշվարկներում):

Որ դեպքերում են իրականացվում

 • Ֆինանսական տարվա սկզբում հարկային փոփոխությունների փաթեթը հրապարակվելուց հետո,
 • Ֆինանսական տարվա ավարտին` հարկային ռիսկերը գնահատելիս,
 • Կազմակերպության համար մշտական բնույթ չկրող գործարքներ իրականացնելիս,

Ինչու ԹՄ

 • Ուղղակի մասնակցություն իրավական ակտերի մշակմանը և փորձաքննության իրականացմանը
 • Հարկ վճարողների պարզեցված ուղեցույցների հեղինակում և համահեղինակում
 • 0 ռիսկերի (ներառյալ` հարկային) պրակտիկա
 • Հսկայական փորձառություն 1997թ-ից սկսած,
 • Որակավորված, հեղինակավոր մասնագետներ,
 • Հաճախորդների մեծ բազա:

Արմատական փոփոխությունների անցումային շրջանում (ինչպիսին է, օրինակ, ՀՀՀՀՍ-ներից ՖՀՄՍ-ների անցումը) մեծանում է հնարավոր ռիսկերից ապահովագրվելու անհրաժեշտությունը:

Առաջարկվող ծառայությունները`

 • ՖՀՄՍ (IFRS)-ներին անցման խորհրդատվություն,
 • հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում,
 • աշխատանքային հաշվային պլանի մշակում,
 • տիպային գործառնությունների ձեռնարկի մշակում,
 • փաստաթղթավորման և փաստաթղթաշրջանառության մշակում,
 • հաշվապահական հաշվառման գործող համակարգի ուսումնասիրություն, թերությունների բացահայտում, դրանց վերացման և գործող ընթացակարգերի բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների և գործողությունների պլանի ներկայացում,
 • ինքնարժեքի հաշվառման համակարգի ներդրում,
 • հաշվապահական հաշվառման համար ծրագրային և տեխնիկական կարիքների գնահատում (տեխնոլոգիաներ), հաշվապահական համակարգչային ծրագրերի ներդրում
 • առանձին գործարքների (պայմանագրերի) ֆինանսական հետևանքների հաշվառում և արտացոլում ֆինանսական հաշվետվություններում

Որ դեպքերում են իրականացվում

 • օրենսդրական պահանջով (2011թ.-ից կազմակերպությունները պետք է հաշվապահական հաշվառման ազգային ստանդարտներից անցում կատարեն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների),
 • օրենսդրական պահանջներին և կազմակերպության գործունեության առանձնահատկություններին համապատասխան հաշվառման և փաստաթղթաշրջանառության համակարգի ներդրման անհրաժեշտություն,
 • հաշվառման համակարգի ավտոմատացման անհրաժեշտություն,
 • կազմակերպության համար պարբերական բնույթ չկրող առանձին գործարքներ` ՖՀՄՍ-ների պահանջներին համապատասխան հաշվառում և ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացում

Ինչու ԹՄ

 • ուղղակի մասնակցություն հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող իրավական ակտերի (օրենք, ստանդարտներ, ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթներ, հաշվային պլան, սկզբնական հաշվառման փաստաթղթեր, գրանցամատյաններ) մշակմանը,
 • մի քանի տասնյակ մասնագիտական, ուսումնամեթոդական գրքերի ու հոդվածների հեղինակում,
 • հսկայական փորձառություն 1999թ-ից սկսած,
 • որակավորված, հեղինակավոր մասնագետներ,
 • հաճախորդների մեծ բազա:

Հաճախորդներ

 imageedit 2 9769355398  
  79 imageedit 5 9409680743
 1 2 7
     9   4  1
  Untitled design 16  8
Ավելին …

ՀՏՀ

 • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

 • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

 • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

 • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
 • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »