ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

Օրենքներ և ստանդարտներ
Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենք (pdf ֆորմատ )
Աուդիտորական գործունեության մասին ՀՀ օրենք  (pdf ֆորմատ)
Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման հայեցակարգային հիմունքներ (pdf ֆորմատ )
Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ-ներ)
ՖՀՄՍ 01Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների առաջին անգամ որդեգրումը (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՍ 02Բաժնետոմսերի վրա հիմնված վճարում (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՍ 03Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՍ 04Ապահովագրության պայմանագրեր (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՍ 05Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ և ընդհատված գործունեություն (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՍ 06Օգտակար հանածոների հետախուզում և գնահատում (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՍ 07Ֆինանսական գործիքներ. բացահայտումներ (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՍ 08Գործառնական սեգմենտներ (pdf ֆորմատ )

ՖՀՄՍ 09

Ֆինանսական գործիքներ

(pdf ֆորմատ )

ՖՀՄՍ 10

  Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ

(pdf ֆորմատ )

ՖՀՄՍ 11

  Համատեղ պայմանավորվածություններ

(pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՍ 12

  Այլ կազմակերպություններում մասնակցության բացահայտում

(pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՍ 13Իրական արժեքի չափումը (pdf ֆորմատ )
Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ
ՀՀՄՍ 1Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 2Պաշարներ (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 7Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 8Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, փոփոխություններ հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում և սխալներ (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 10Հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքեր (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 11Կառուցման պայմանագրեր (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 12Շահութահարկեր (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 16Հիմնական միջոցներ (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 17Վարձակալություն (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 18Հասույթ (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 19Աշխատակիցների հատուցումներ (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 20Պետական շնորհների հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 21Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 23Փոխառության ծախսումներ (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 24Կապակցված կողմերի բացահայտումներ (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 26Թոշակային հատուցումների պլանների հաշվապահական հաշվառումը և հաշվետվությունները (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 27Համախմբված և առանձին ֆինանսական հաշվետվություններ (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 28Ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպություններում (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 29Ֆինանսական հաշվետվությունները գերսղաճային տնտեսություններում (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 32Ֆինանսական գործիքներ. ներկայացումը (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 33Մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող շահույթ (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 34Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 36Ակտիվների արժեզրկում (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 37Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 38Ոչ նյութական ակտիվներ (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 39Ֆինանսական գործիքներ. ճանաչումը և չափումը (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 40Ներդրումային գույք (pdf ֆորմատ )
ՀՀՄՍ 41Գյուղատնտեսություն (pdf ֆորմատ )
Ֆինանսական հաշվետությունների մեկնաբանությունների միջազգային կոմիտեի (ՖՀՄՄԿ) կամ նախկին Մեկնաբանությունների մշտական կոմիտեի (ՄՄԿ)կողմից մշակված մեկնաբանություններ
ՖՀՄՄԿ 01Փոփոխություններ ապագործարկման, վերականգնման և նմանատիպ գոյություն ունեցող պարտավորություններում (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՄԿ 02Կոոպերատիվ կազմակերպություններում անդամների բաժնեմասերը և նմանատիպ գործիքներ (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՄԿ 04Համաձայնություններում վարձակալության առկայության որոշում (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՄԿ 05Ապագործարկման, վերակառուցման և շրջակա միջավայրի վերականգնման ֆոնդերում մասնակցության իրավունքը (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՄԿ 06Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների թափոնների յուրահատուկ շուկայում մասնակցությունից առաջացող պարտավորություններ (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՄԿ 07Վերահաշվարկման մոտեցման կիրառումը` համաձայն ՀՀՄՍ 29-ի Ֆինանսական հաշվետվություները գերսղաճային տնտեսություններում (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՄԿ 10Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ և արժեզրկում (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՄԿ 12Ծառայության կոնցեսիայի համաձայնություններ (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՄԿ 13Հաճախորդի հավատարմության ծրագրեր (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՄԿ 14ՀՀՄՍ 19 - Սահմանված հատուցումների գծով ակտիվի սահմանափակումը, նվազագույն ֆինանսավորման պահանջները և դրանց փոխազդեցությունը (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՄԿ 15Անշարժ գույքի կառուցման պայմանագրեր (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՄԿ 16Արտերկրյա ստորաբաժանումում զուտ ներդրման հեջերը (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՄԿ 17Ոչ դրամական ակտիվների բաշխումը սեփականատերերին (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՄԿ 18Ակտիվների փոխանցում հաճախորդների կողմից (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՄԿ 19Ֆինանսական պարտավորությունների մարումը բաժնային գործիքներով (pdf ֆորմատ )
ՖՀՄՄԿ 20Մակաբացման ծախսումները բաց հանքի արտադրական փուլում (pdf ֆորմատ )
ՄՄԿ 07Անցումը եվրոյի (pdf ֆորմատ )
ՄՄԿ 10Պետական օգնություն՝ առանց գործառնական գործունեության հետ յուրահատուկ կապի (pdf ֆորմատ )
ՄՄԿ 15Գործառնական վարձակալություն. խրախուսող պայմաններ (pdf ֆորմատ )
ՄՄԿ 25Շահութահարկ. փոփոխություններ կազմակերպության կամ նրա բաժնետերերի հարկային կարգավիճակում (pdf ֆորմատ )
ՄՄԿ 27Վարձակալության իրավական ձև ներառող գործարքների բովանդակության գնահատումը (pdf ֆորմատ )
ՄՄԿ 29Ծառայության կոնցեսիայի համաձայնություններ. բացահայտում (pdf ֆորմատ )
ՄՄԿ 31Հասույթ. բարտերային գործարքներ, որոնք ներառում են գովազդային ծառայություններ (pdf ֆորմատ )
ՄՄԿ 32Ոչ նյութական ակտիվներ. ինտերնետային կայքի ծախսումներ (pdf ֆորմատ )

 
© 2021 TM Audit CJSC.

ՀՀ, ք.Երևան,
Պ․Սևակ 8,
հեռ.՝ (374 60) 60-70-80, 60-71-81
էլ. փոստ՝ info@tmaudit.am
«ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ն հիմնադրվել է 1997թ.: Այն Հայաստանի առաջատար աուդիտորական խորհրդատվական ընկերություններից է: Ընկերությունը բարձրակարգ մասնագիտական ծառայություններ է մատուցում միջազգային և տեղական բազմաթիվ ընկերությունների ու կազմակերպությունների: ԹՄ Աուդիտը մշտապես կիրառում է նոր մեթոդներ, մոտեցումներ, տեխնոլոգիաներ, ակտիվորեն մասնակցում է հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխմանն ուղղված ծրագրերին, որն էլ թույլ է տալիս առաջարկել ժամանակի պահանջներին համապատասխան ծառայություններ: