ՀՏՀ

  • Ի՞նչ է ՖՀՄՍ-ն

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը (ՀՀՄՍԽ)

  • Ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների կոմիտեն (ՀՀՄՍԿ)

  • Ի՞նչ կառուցվածք ունի ՀՀՄՍԿ հիմնադրամը

  • Որքա՞ն տարածված է ՖՀՄՍ-ների ընդունումը աշխարհում
  • Ի՞նչ է Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն (ՀՄԴ)

ավելին »

ՀՀ Ազգային ժողովը ընդունել է օրենք «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին̀` ՀՕ-129 առ 22.07.2014թ.:

ՀՀ Ազգային ժողովը ընդունել է «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» նոր ՀՀ օրենք:

«Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենքում կատարվել են փոփոխություններ, մասնավորապես առևտրային գործունեություն իրականացնող շրջանառության հարկ վճարողները յուրաքնաչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար շրջանառության հարկը հաշվարկում են հարկվող օբյեկտի նկատմամբ 1 % դրույքաչափով (նախկին 3,5 % դրույքաչափի փոխարեն) և պարտավորվում են, օրենքով սահմանված պահանջներին համապատասխան, փաստաթղթավորել բոլոր ապրանքների ձեռք բերելու գործարքները:

«ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ-ին կից «Թաթուլ Մովսիսյանի երիտասարդների աջակցման կենտրոնը»  հայտարարում է գործնական հաշվապահության ուսուցման   եռամսյա դասընթացի մեկնարկ: